داشتن تناسب اندام چیزی است که تمامی ما آرزوی آن را داریم. اما سوال این است؛ تناسب اندام به چه معنی است؟ اهداف آن چه هستند؟

تناسب اندام به معنای “مجموعه‌ای از ویژگی‌هاست که افراد با داشتن یا رسیدن به آنها قابلیت انجام فعالیت‌های فیزیکی را به راحتی خواهند داشت”.

این تعریف فراتر از قابلیت دویدن در مسیرهای طولانی و یا بلند کردن وزنه‌های سنگین در باشگاه است. با وجود اهمیت موارد ذکر شده، این ویژگی‌ها تنها یکی از فواید تناسب اندام را شرح می‌دهند. تناسب اندام بسیار فراتر از این موارد است.